Guziki

Tryb działania

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Prowadzi sprawy określone w dziale „Przedmiot działalności i kompetencje” wydając decyzje administracyjne. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Regulamin Rady Pedagogicznej

Rada Rodziców

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły oraz organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.
Regulamin Rady Rodziców

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-01-2016 - Edycja treści.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-10-2012 - Edycja treści.

30-09-2011 - Edycja treści.

10-01-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 465