Guziki

Sposób załatwiania spraw

logo epuap

Sposób załatwiania spraw w ZSP nr 5 w Łodzi

Godziny pracy sekretariatu dyrektora szkoły

8.30 – 16.00

Godziny pracy sekretariatu uczniowskiego

9.00 - 15.00

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu dyrektora szkoły w formie pisemnej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej e-puap. Dyrektor szkoły odpowiada na złożoną skargę lub wniosek w formie pisemnej przesyłając odpowiedź drogą pocztową w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu pisma.

Wypisanie ucznia

Wypisu ze szkoły ucznia niepełnoletniego dokonują jego rodzice. Po złożeniu podania do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie dokumentów ucznia oraz po przedstawieniu zaświadczenia o możliwości przyjęcia ucznia w innej szkole a także po rozliczeniu karty obiegowej, rodzice ucznia odbierają dokumenty w sekretariacie uczniowskim, po czym uczeń zostaje wykreślony w księdze uczniów. Uczeń pełnoletni może samodzielnie odebrać dokumenty po złożeniu podania do dyrektora szkoły oraz rozliczeniu karty obiegowej, przy czym o fakcie rezygnacji ze szkoły są informowani rodzice tego ucznia.

Zwolnienie ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

Uczeń dostarcza podanie z wnioskiem o zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach WF do dyrektora szkoły wraz z dołączonym orzeczeniem lekarskim. Dokumenty składa w sekretariacie uczniowskim.
Po zapoznaniu się z dokumentami dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. O decyzji informowani są rodzice ucznia, uczeń, wychowawca oraz nauczyciele WF.

Procedura zwalniania z WF

Podanie o zwolnienie z WF

Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych

W celu otrzymania duplikatu świadectwa lub zaświadczenia ukończenia szkoły należy złożyć podanie w sekretariacie dyrektora szkoły oraz dokonać ustalonej ustawowo wpłaty na konto szkoły w wysokości 26 zł.
Podanie złożyć można osobiście lub na elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap.
Termin oczekiwania na duplikat lub zaświadczenie - do dwóch tygodni.

PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest po złożeniu podania i zdjęcia w sekretariacie uczniowskim oraz wpłacie kwoty 9 zł na konto szkoły. Duplikat legitymacji wydaje w terminie do jednego tygodnia.
Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu ustnej prośby podając dane ucznia i cel jakiemu ma służyć.

Praktyki studenckie

Podjęcie praktyk pedagogicznych przez studentów wyższych uczelni następuje za zgodą dyrektora szkoły po dostarczeniu skierowania z uczelni, wyznaczeniu opiekuna praktyk oraz odpisaniu umowy pomiędzy opiekunem praktyk a uczelnią.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-04-2018 - Edycja treści.

07-10-2016 - Edycja treści.

08-09-2015 - Edycja treści.

25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-03-2013 - Edycja treści.

01-02-2013 - Edycja treści.

10-10-2012 - Edycja treści.

16-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 497