Guziki

Zasady naboru

Zasady kwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty oraz wydawane corocznie zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty. Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną i prowadzony jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 określa Regulamin rekrutacji do ZSP 5 w Łodzi

Wymagane dokumenty przy przyjęciu ucznia

  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • trzy fotografie,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie w Technikum nr 5 lub w Zasadniczej Szkole zawodowej nr 5

Skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski od 1 marca br.

Minimalna ilość punktów wymaganych do przyjęcia

  • technikum - 60 punktów
  • zasadnicza szkoła zawodowa – nie ma wymagań punktowych

Przyjęcie ucznia poza elektronicznym systemem naboru

Zapisu do szkoły ucznia niepełnoletniego dokonują jego rodzice. Uczeń pełnoletni ubiega się o przyjęcie samodzielnie. Uczeń zainteresowany podjęciem nauki składa podanie do dyrektora szkoły, który po analizie dokumentów ucznia i rozmowie z uczniem i jego rodzicami podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły oraz określa warunki przyjęcia dotyczące m.in. obowiązkowego przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-09-2015 - Edycja treści.

25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 478