Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność edukacyjna na poziomie zawodowej szkoły ponadgimnazjalnej. Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Zadania szkoły

Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania przez młodzież obowiązku nauki. Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kategorii spraw rozstrzyganych na drodze decyzji administracyjnych należą: skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz.1943z zm.) oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1651) oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1543). W sprawach oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-04-2018 - Edycja treści.

07-10-2016 - Edycja treści.

14-01-2016 - Edycja treści.

11-01-2016 - Edycja treści.

08-09-2015 - Edycja treści.

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-10-2013 - Edycja treści.

01-02-2013 - Edycja treści.

10-10-2012 - Edycja treści.

30-09-2011 - Edycja treści.

23-02-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 543